Saat 15:00'a kadar olan siparişlerinizi aynı gün teslim ediyoruz.
Kapat

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi : arelia.com.tr (Arelia Çiçekçilik ve Tic. Ltd. Şti.) ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1.SATICININ;

UNVANI         : Arelia Çiçekçilik ve Ticaret Limited Şirketi

ADRESİ         : Gülbahar mh, Cemal Sahir sk No:10A, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul

TELEFON      : 0212 288 70 65 

E-POSTA       : info@arelia.com.tr

2.2. ALICININ ;

ADI/SOYADI   :

ADRESİ          :

TELEFON       :

E-POSTA        :

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1 İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.2 ALICI, satın aldığı ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, masrafları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması konusunda bilgi sahibi olduğunu, satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 2 - SÖZLEŞME'NİN KURULMASI

2.1 ALICI sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2.2 SATICI VE ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerın işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3 ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesı ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı ıçınde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.4 SATICI VE ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5 İş bu sözleşme hükümleri 6098 Sayılı Borçlar Kanunu hükümleri de dıkkate alınarak hazırlanmıştır. Borçlar Kanunu'nun 21. maddesınde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. işbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme'nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. iş bu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme Tarihi:
Ürünün Teslim Tarihi: ..
Teslim masraflarının tutarı : TL
Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi
Miktarı: 1 Adet
Marka/Model:
Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan baska bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, SATICI'ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

6.7 ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

6.8 ALICI'nin is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

6.9 ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

6.10 İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1 Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Müşteri ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIYA aittir.

7.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen iadeli taahhütlü posta, telefon,elektronik posta yoluyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

7.3 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15.maddesinin 1.fıkrası b ve c bendlerine göre ; Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler ve çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

7.4 ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) iade formu, SATICI`ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler ALICI’YA iade edilemez.

7.5 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.6 ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

8.1 İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE veya TÜKETİCİ MAHKEMESİNE yapılacaktır.

 

8.2 İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku geçerli olup, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir

 

 

Whatsapp